Silo Yemlerinin Önemi

Sığır, manda, koyun, keçi gibi geviş getiren hayvanların beslenmesinde kaba yemlerin oldukça önemli bir yeri vardır. Bu hayvanların sindirim sitemleri kaba yemi en iyi şekilde değerlendirecek yapıdadır. Kaba yemin nitelikli, bol ve ucuz olması genelde daha pahalı olan kesif yemlerin kullanımını en aza indirir ve işletmeye büyük ekonomik kazanç sağlar. Yemle ilgili masraflar, toplam işletme masraflarının % 60-70’ini oluşturmaktadır. Bu nedenle yemleme konusunda yapılacak ekonomik doğrultudaki düzenlemeler, sığır ve benzeri geviş getirenlerin beslenmesi açısından büyük önem taşır. Yurdumuzda çayır- mera alanlarımız aşırı ve ağır otlatmalar nedeniyle hayvanlarımızı beslemekten uzak, yem bitkisi üretim alanlarımız da yetersizdir. Ayrıca sulanır alanlarda endüstri bitkileri ve yüksek verimli hububat çeşitleri üretimi, hayvanlar için kaliteli kaba yem üretimini sınırlamaktadır.

Son yıllarda yurt dışından yapılan ithalatlarla, hayvancılığa verilen önem ve teşviklerle sayıları önemli boyutlara ulaşan kültür ırkı ve melezi hayvanların beslenmesi için giderek artan oranda kaliteli, bol ve ucuz kaba yemlere ihtiyaç vardır. Bu yüzden kısa sürede ihtiyaç duyulan kaliteli, bol ve ucuz kaba yem açığını kapatabilecek tek çare silo yemleridir. Diğer bir deyimle; silajsız hayvancılık düşünülmemelidir.